آییننامه راهنمایی و رانندگی – ویکینبشته

پس اضطراری است، برای عقب رفتن، دنده را در وضعیت R قرار دهید. پس از آن نیز، اتومبیل به شکل اتومات دنده ها را بده بستان می کند. برای تعویض حالت دنده، نخست پای خویش را روی ترمز قرار دهید. در حالتی که عابرین پیاده رو اذن عبور دارا‌هستند و وسایل نقلیه بایستی متوقف باشند و برعکس آن ممکن است تاخیر بیشتری به جهت وسایل آزمون آیین نامه ش 17 نقلیه وارد شود. ماده30ـ ردوبدل قطعات اهمیت وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ فارغ از مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتیکه فارغ از جواز مبادرت به ردوبدل موردها فوق شود سازه به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) خلاف‌کار ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) ارزش قطعه و یا این که رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت کشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه ردوبدل شده و ماشین نسبت به تصحیح سند اقدام حتمی بهعمل میآید. از دیگر امکانات تارنما راهنمایی رانندگی، نوبت دهی ردوبدل پلاک در سراسر مرز و بوم است. 2- با ماشین دنده اتومات، به چه صورت دنده را ردوبدل کنیم؟ کلیدی به کارگیری از درصد تخفیف بیمهنامه و اینکه در این مدت از بیمهنامه به کارگیری کردید یا این که نه میتوانید میزان تخفیف عدم ضرر و زیان بیمهنامه خویش را بررسی نمایید و استعلام ارزش بیمه شخص ثالث بگیرید. بعضی از خودرو های دنده اتوماتیک تنظیمات دیگری نیز در جعبه دنده خویش دارند. تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به جهت مدت حداکثر ده سال می تواند به مرتبه داران کادر گزینه وثوق راهنمایی و رانندگی که حیاتی دیپلم تام متوسطه و گواهینامه رانندگی و هم آبادی سال سوابق سرویس متواتر در هدایت و رانندگی بوده و تدریس حتمی را چشم باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صادر شدن قبض جریمه تفویض کند و در موارد یگانه و ضروری از افسران قاب و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که تدریس حتمی را چشم اند، به کار گیری کند. علاوه بر استفاده از ماژول LED، تعداد منزل ها نیز بر ارزش چراغ راهنمایی LED اثر گذاری خواهد گذاشت. آن‌گاه دنده را در شرایط D قرار داده و به آرامی پای خود را از روی پدال ترمز بر دارید. از سوی دیگر بسیاری از افراد دوران به اندازه برای مطالعه مکتوب یا مثال سوال ها آزمون را نداشته و به دنبال رویکرد مناسبتری به جهت یادگیری هستند. بهتر هست برای جلوگیری از حرکت احتمالی ماشین، آن‌گاه از قرار گرفتن دنده در حالت N، از ترمز یا این که ترمز دستی برای اثبات ماندن اتومبیل استفاده کنید. از همین شرایط می توان برای توقف های کوتاه مدت، مثلا هنگامی که پشت چراغ قرمز رنگ هستید، استفاده کنید.