اندازه طبیعی | وبلاگ ست

مهم نیست که چند نفر برای شام بیایند، شما فقط می توانید با چند نفر درگیر شوید.

و مهم نیست که چقدر جمعیت در عرصه وجود دارد، نوازندگان فقط می توانند چهره چند صد نفر را ببینند.

یک سرمایه گذار فقط می تواند در مورد تعداد بسیار کمی از شرکت ها درگیر و هوشمند باشد.

و مهم نیست که چند دانش آموز در کلاس هستند، معلم فقط می تواند با تعداد کمی از آنها هماهنگ شود.

میکروفون ها، اتصالات شبکه و سایر اشکال مقیاس معجزه هستند، اما دیر یا زود، مغز ما مانع می شود.