با خواندن آن در کتاب

مایک شور، یکی از خالقان پارک ها و تفریحات، در مورد حرفه خود گفت: “این چیزهایی نیست که بتوانید در یک کتاب بخوانید.” “این چیزهایی است که شما باید تجربه کنید.”

فکر می کنم ورق زدن آن نیز مفید است. چیزهایی وجود دارد که تا زمانی که آنها را در یک کتاب نخوانید، در تجربه آنها با مشکل مواجه خواهید شد.

یک کتاب غیرداستانی مفید، نقشه است، نه قلمرو. این فرصتی است که با خیال راحت آنچه را که ممکن است باشد تجربه کنید، قبل از اینکه اتفاق بیفتد آن را تجربه کنید.

و یک کتاب صحبت کردن در مورد کاری که انجام می دهید را آسان می کند. این ساختار و کلمات را به شما می دهد تا به دیگران توضیح دهید که چرا ممکن است بخواهند در سفر با شما همراه شوند.