تجارت مسری | وبلاگ ست

پذیرندگان اولیه جهان را تغییر می دهند.

در حالی که فردی که از خوردن گوشت خودداری می کند تأثیر کمی بر آب و هوای ما خواهد داشت ، تأثیر بسیار بیشتری بر رستوران ها ، خواربارفروشی ها و تأمین کنندگان مواد غذایی که متوجه کار شما هستند ، خواهد داشت.

آنها آنچه را که ارائه می دهند تغییر می دهند و این منجر به تغییر چند برابری عادات دیگران می شود.

خرید یک ماشین برقی یا نصب خورشیدی قبل از اینکه انتخاب اقتصادی آشکاری باشند ، همین تأثیر را دارد. از آنجا که وقتی بازاریابان و سرمایه گذاران متوجه می شوند که گروه مهمی وجود دارد که دوست دارند ابتدا به آنجا بروند ، به احتمال زیاد زمان و انرژی خود را برای بهبود آنچه در حال حاضر است ، سرمایه گذاری می کنند.

همین امر در مورد امور خیریه نیز صدق می کند. هنگامی که برخی از افراد مشتاقانه یک راه حل غیرانتفاعی را با راه حلی که هنوز در مرحله بتا است تأمین می کنند ، این امر باعث می شود که شخص دیگری نیز راه اندازی کند.

همچنین در جهت دیگر اتفاق می افتد. بازار متوجه می شود ، اگر از یک بازاریابی تلفنی اسپم خرید می کنیم ، از یک مارک معتبر صرف نظر می کنیم تا در هزینه ها صرفه جویی شود یا تسلیم این شلوغی شود.

تعداد کمی از مردم از اهرم برای تغییر جهان برخوردارند. اما همه ما این شانس را داریم که افراد اطراف خود را تغییر دهیم ، و این اقدامات آنچه را که ساخته می شود ، تأمین مالی می شود و راه اندازی می شود تغییر می دهد.