ترجیح شما جهانی نیست

شما حق آن را دارید، و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا به شما کمک کنیم آنچه را که می خواهید پیدا کنید.

اما بعید است که آنچه می خواهید باشد هر کس می خواهد. سخت است باور کنیم که تنها یک استاندارد مناسب برای ارزش، رعایت، سرعت یا عملکرد وجود دارد.

ساده ترین راه برای کمک به شما این است که وقت خود را با بحث در مورد اینکه آیا قانون طبیعی را که ما نادیده گرفته ایم کشف کرده اید تلف نکنید و در عوض، به سادگی دریابیم که شما چه می خواهید.

“من دوست دارم وقتی…” بسیار سازنده تر از “همه می خواهند…” است.