تلاش | وبلاگ ست

تلاش ناکافی باعث ایجاد کار هدر رفته می شود. اگر کار اسلپداش را انجام دهید ، سقف نشت می کند ، غذا غیرقابل خوردن است ، ماشین روشن نمی شود. تلاش ناکافی یک میانبر است که ارزش استفاده از آن را نداشت.

تلاش کافی سرمایه دار صنعتی است. با کمترین کار بیشترین ارزش را ثبت کنید. خانه ای بسازید که سقوط نمی کند ، با اجزایی که دقیقاً به اندازه کافی طول می کشند تا از ادعا جلوگیری شود. توضیح دهید که به دلیل حجم غیرمعمول تماس…

و سپس ، شاید ، گزینه سوم وجود داشته باشد.

تلاش بیشتر از آنچه اکثر مردم فکر می کنند کافی است.

این توجه به جزئیات است. دقت در طراحی خدمات مشتری را دنبال کنید. این آغوش ظرافت و وبیسابی و نقطه مقابل تنبلی است. این کار باعث می شود مراقبت (که کمیاب و گرانبها است) کار کند ، حتی اگر بیشتر مردم به دنبال راه میانبر باشند.

تلاش بیشتر زیبایی و جادو و قابل توجه بودن را ایجاد می کند.

کمال گرایی یک امید کاذب و مکانی برای پنهان شدن است.

از سوی دیگر ، تلاش بهترین فرصت ما برای انجام کارهای مهم است.