جراحی دریچه قلب چیست؟

تراز منش روزنه پررنگ بوده و به راحتی می تواند اصطکاک کافی را تامین کند . علاوه بر همین ، حیاتی واضح خیس یا این که تاریک خیس شدن تصاویر ، میزان نوردهی را هم تغییر و تحول می دهد. در صورتی که هر کدام از روزنه های قلب، تنگريال پاره یا این که در درحال حاضر نشت باشد خون به درون دهلیز یا این که بطن ها باز شده و قلب را پایین فشار قرار خواهد داد. قلب حساس 4 حفره می باشد که هر کدام به دریچه ای مجهز هستند تا جریان خون را به یک سو سوق‌دهی کنند و از بازگشت خون به قلب پرهیز کنند. گروهی تحقیقاتی دریچه های قلبی را از مخلوط نانوفناوری، پرینت سه بعدی و مهندسی بافت ساخت کرده می باشد که کار کشته به پرورش سلول های زنده و ایجاد بافت ها و اندام های اهمیت کارایی هستند. دریچه هوا ی پادری دارای دو کادر می باشد که قاب دارای روبه بیرون و قاب فرعی روبه درون گوشه و کنار کارگزاشتن می گردد. به طور معمول داخل همین روزنه ها پره هایی تعبیه شده که مسیر هوا را تعیین می دریچه های اسلوت نماید. عموما همه این دریچه های تنطیم هوا از پره های متفاوت به جهت گزینش مسیر هوا و فریم کلیدی تشکیل شده اند. از دریچه تماشا شیاردار به جهت دسترسی و بازدید تأسیسات و تمامی مکان هایی که نیاز به دسترسی به شیر آلات و تجهیزات و تاسیسات دارند، استعمال می کنند و شیار روی همین دریچه به منظور عبور جریان هوا در لحاظ گرفته شده است. اینو نوع روزنه از لبریز کاربردترین دریچه های تنظیم هوا در پروژه هیا مسکونی، تجاری و اداری می باشد و عموما از آن به مراد هوادهی و هوای تازه حرفه کویل ها و داکت اسپلیت ها، به کار گیری می کنند. دریچه گریل، دریچه هوارسان دارای پره های Z صورت می باشد و بدون اینکه رابطه هوای بیرون را از درون جدا نماید می تواند هوای جدید وارد محیط کنند. دریچه دیواری قالبا” جهت پخش هوای تازه یا ابعاد روزنه اسلوت دمش کاربرد دارد. روزنه هوا می تواند به جهت هوای رفت و یا این که برای هوا برگشت نصب گردد.