خانه – كفش تابا

، محلهاي كه در آنجا به دنيا آمده و تبارک شدم، ميرفتند تركيه، اجناسي از قبيل پوشاك، كفش و كيف و غيره ميآوردند و در تهران به بوتيكهاي شمال شهر ميفروختند. در اين راستا شركت كفش تابا کلیدی بهره گيري از كادر بسيار ماهر و چابکدست از چهل سال قبل شروع به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها اقدام به مكانيزه کردن توليد كفش كرده است. حیاتی نگاهي گذرا به تاريخ ژاپن بعد از نزاع جهاني دوم، به اصطلاحي برخورد ميكنيم مهم عنوان Bubble Economy كه ترجمه مستقيم آن ميشود «اقتصاد حبابي» ولي خواسته از آن، دوره بهخصوصي از شكوفايي و رونق اقتصاد ژاپن هست كه بازار بورس و مسكن در آن كشور به شیوه شگفتآور و بيسابقهاي پرورش كرد و طي چندین سال در آخرها دهه 1980 ميلادي به شكل يك حباب به اوج خویش رسيد. ميليونها ايراني امروز در خارج از كشور زندگي ميكنند و ميليونها هموطن ديگر نیز در باطن ايران به آب و آتش ميزنند و کارایی ميكنند به هر شكل ممكن به کفش اسپرت مردانه نیم بوت «خارج» هجرت كنند. حجم گسترده تبليغات براي كمك به متقاضيان دريافت اقامت كشورهاي متعدد بزرگ و كوچك (از كانادا تا جمهوري دومينيكن) و نيز فروش مسكن در تركيه و دوبي در ازاي دريافت اقامت و خبرها و گزارشهايي كه از ميزان سرمايهگذاري و خريد مسكن بوسیله ايرانيان در اين دو كشور شنيده ميشود، نشانگر اين واقعيت غيرقابل انكار هست كه موج تازهاي از مهاجرت به بیرون از كشور در ميان هموطنان شكل گرفته كه برخي از آن به تیتر سونامي ياد ميكنند. به اعتقاد من، رواج گسترده شبكههاي اجتماعي در سالهاي اخير و گردش سريع و آسان اطلاعات، در اين زمينه بيتاثير نبوده است. به تمام سفارتخانههاي خارجي در تهران براي دريافت ويزا مراجعه ميكردم ولي هيچ ثمري نداشت. دو نمونه بیشتر كه به خوبي در حافظهام مانده: قيمت بنزين در ايران فقط دو سنت بود! آن روز ها محدوديتهاي سختگيرانهاي از سوي گمرك براي خروج ارز و ورود كالا بوسیله مسافران خارج از كشور وجود داشت به همين دليل افرادي كه قصد وارد كردن كالا داشتند، دوستان عزیز و آشنايانشان را اصلی خود ميبردند، هزينه یکسری روز سفرشان را پرداخت ميكردند تا در راه و روش رجوع و برگشت و ورود به ايران، از امتياز معافيت گمركي آن ها استعمال كنند. كالا اشتغال داشت را براي يك مسافرت پنج روزه به تركيه پذيرفتم. من ساعت حدود هشت شب، صرفا و مضطرب، اساسی قطار سريعالسير، از فرودگاه ناريتا به يك ايستگاه بسيار مالامال رفت و آمد در قلب توكيو رسيدم. من نیز كه ديدن «خارج» حتي براي تعدادی روز برايم جذابيت زيادي داشت، بيدرنگ پيشنهاد يكي از اهالي محل كه انسان خوب و قابل اعتمادي بود و به اين روشهاي واردات!