دمپر دستی برقی-قیمت خرید دمپر هواکش موتوری

دمپرهای اتوماتیک یا این که موتوری نیز ممکن هست بوسیله یک سولونوئید در اختیار گرفتن شوند و مرتبه ای از هوای کالیبره شده جریان موتور دمپر کانال را در دست گرفتن کنند. در گزینه دمپرهای تیغهای می بایست گفت که این مدل از دمپرها به جهت تهیه و در اختیار گرفتن جریان هوا طراحی شدهاند و به کارگیری از آنان این امکان را به جهت کاربران مهیا میکند تا بتوانند به مهربانی جریان هوا را زیر کنترل داشته باشند. از دمپر برقی گرد در مسیر کانالهای گرد به کار گیری می شود (مانند کانالهای مارپیچی و کانالهای گرد حیاتی درزهای طولی) و شامل یک حجم استوانه ای می باشد که به وسیله یک تیغه دایره ای صورت کارگزاشتن شده در مرکز همین استوانه تهیه می شود. دمپیر برقی وسیله ای به جهت در اختیار گرفتن مقدار هوایی ست که از جریان هوا در نتورک عبور می نماید یا این که آن را مسدود می نماید (کانال گرد ، از گزاره کانال پیچ در پیچ یا این که اسپیرال ، مجرای طولانی مهم درز گرد و مجرای چهارگوش مستطیلی). پره هایی که بر روی دمپر قرار گرفته است، قابل تهیه می باشد و کلیدی حرکت دادن پره و گشوده و بسته نمودن آنان به شکل دستی و یا این که حساس جریان الکتریکی می اقتدار جریان هوا را در اختیار گرفتن نمود. همین دمپر برای سیستم هایی به کار می رود که تام گشوده و بسته شود. به جهت مثال از دمپر به جهت قطع جریان هوای ورودی به یک اتاق یا این که برای تهیه میزان جریان هوای شبکه های تهویه به هر اتاق جهت تنظیم دمای اتاق به کار گیری می نمایند و در واقع به تیتر یک عدد از ابزارهای در دست گرفتن در تهویه مطبوع بکار می رود. این قطعه مقدار جریان هوای عبوری را در دست گرفتن می کند. دمپر میان کانالی به رخ روزنه یا کاغذ ای فلزی می باشد که جریان هوا را در دست گرفتن می کند. به عبارت دیگر دمپر یک دریچه یا برگه فلزی است که مهم گشوده شدن و بسته شدن همین دریچه سبب تهیه و تنظیم جریان هوای عبوری از داکت و نتورک ها می شود. اگر هر کدام از این نصیب ها وجود نداشته باشند در عملکرد سیستم اثر گذاری خواهند گذاشت. ضخامت کاغذ داخلیِ دمپر هوابُر، به طور معمول از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلی متر می باشد، ولی بنا به یکپارچه بودنِ این صفحه،ضخامت ورقِ آن در ابعادِ قیمت دمپر بین کانال بزرگتر،متغیر می باشد.