دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر باعث شد که انسان به فکر تولید دستگاهی که همین مشکل رابرطرف نماید بیافتد. اولی مثال های پمپ ها که نیروی محرک آنان به وسیله انسان یاحیوانات تامین میشد، بوسیله مصریان باستان در 17 قرن پیش از به دنیاآمدن مسیح ساخته شد و آیتم استفاده قرار گفتند.آنها توانسته بودند آب را دارای پمپ های رفت و برگشتی از عمق 91.5 متر ی زمین خارج بکشند. راندمان پمپ به موقعيت قرار گرفتن پره هاي پمپ، فاصله آن از گوشه و کنار حلزوني شكل و شتاب حركت محور بستگي دارد. طبق شكل در حركت رفت پيستون و يا خروج مايع از پمپ، مقداري از مايع كه ذیل فشار است هواي مخزن را فشرده و به مخزن وارد مي شود. مقداران براي يك سيستم لوله كشي به وسیله فشارسنج ها ترازو گيري مي شود ولي براي میزان گيـري دقيـق خیس مي اقتدار بااستفاده ازيك پيتوت تيوب كه سيال بادانسيته مناسبي دران ريختـه شـده اسـت (بيشترازدانسـيته مايع داخل لوله )بصورت زير ان را ترازو گيري كردكه ميزان اختلاف طول بين لوله ها مبـين هدفشار اسـت كه برحسب واحداندازه گيـري (ميليمتريـا……)ارتفـاع سـتون مـايع اسـت بطورمثـال روستا سانتيمترسـتون جيـوه يا… 2- از نقطه نظر برداشت :در سيستم دوم كه تمام چاهها پایین عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارند و لوله مكش کل چاهها اصلی يك كلكتور بهم مرتبط می باشد ممكن است دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذارده مي شود به کار گیری نمود، در صورتيكه در سيستم اولیه بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، مختص آن چاه در نظر گرفت كه اين خویش ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه حیث برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. در تولید گونه های نوشیدنی و تزریق مواد مختلف مثل اسیدها، انواع آنزیمها و همچنین تزریق کنستانتره میوهها و در تولید قند و شکر و صنعت های نیشکر جهت تزریق اسید و کاستیک به سیستم آیتم به کارگیری قرار میگیرند. این دسته پمپ ها به علت هوش برتر و حجم دوز تزریقی کاهش مواد نسبت به پمپ دوزینگ از جور موتوری، در ارجحیت قرار می گیرند. سيال موازي محور وارد پمپ مي گردد و به طور موازي نسبت به محور ازچرخ خارج مي گردد . اژکتورها دستگاهی هستند که گازها و بخارات را از یک فضای خالی بیرون کرده و آن ها را برای تخلیه کردن در یک فشاری خرید دوزینگ پمپ اکواریوم فراتر متراکم نموده. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی دوزینگ پمپ اسید وب وب سایت خویش باشید.