رد شدن از روزهای خوب | وبلاگ ست

بخشی از تجمل زندگی در نزدیکی اقیانوس یا کوه این است که می توانید حساس باشید. اگر موج سواری یا پودر آن عالی نیست، آن را برای گردشگران بگذارید. خوب کافی نیست، منتظر لحظات عالی باشید…

وقتی ما جوان هستیم یا پروژه واقعاً خوب پیش می رود، هدر دادن روزهای خوب آسان است. بالاخره فردا یکی دیگر خواهد بود.

با این حال، آنچه روشن می شود این است که روزهای خوب با ارزش هستند. وقتی حتی کمی خلاقیت دارید، منتظر نمانید. آن را بنویسید، نوار بچرخانید، صحبت کنید. وقتی احساس سلامتی نسبتاً خوبی دارید، پیاده روی کنید.

اگر بخواهیم همه آنها روزهای خوبی هستند.