روشهای مختلف استریل کردن مورد استفاده در آزمایشگاه – پارسژن

از همین مکانیسم برای استریل نمودن ظروف شیشه ای، وسایل فلزی نظیر فیلدوپلاتین، روغن ها و پودرها به کارگیری می شود. گاهی نسز از اسپری آب به جهت خنک شدن سریعتر استفاده میشود، اما به این نکته توجه نمایید که این دستور میتواند منجر شکستگی و ورود یک جسم خارجی به گوشه و کنار اتوکلاو شود. بدین رخ که اشعه یونیزان کلیدی اثر گذاری بر مولکول های آب موجود در محیط سبب ساز شکستن آب و تبدیل آن به رادیکال های آزاد و در نهایت ایجاد باخت در مولکول دو فن ای DNA می شوند و مقاومت به همین اشعه بستگی به توان استریل سولونت چیست ترمیم DNA دارد. اشعه یونیزان در مورد ها نایاب می تواند به طور مستقیم سبب ساز ناکامی در DNA شود اما مکانیسم اساسی آن زخم به مولکول DNA به رخ غیر مستقیم می باشد. تفاوت اصلی در میان اشکال پرتوهای گوناگون شامل مقدار رخنه آنان و در سرانجام اثربخشی آنان است. چون مواد متعدد نیاز به دماها و زمانه های متعدد به جهت استریل شدن دارند. هدف از انجام همین پرسه دوری از انتقال عفونتهای گوناگون است. چنانچه قصد استفاده مجدد از سوزن را دارید، قبل از استعمال بایستی آن را به جهت حداقل ۶۰ دقیقه دیگر بجوشانید. در همین طریق مواد زیر تاثیر حرارت حدود C◦ ۱۰۰ – ۸۰ به مدت ۳ روز متواتر ۳۰ دقیقه قرار می گیرند. زمان و دما در فرایند پاستوریزاسیون ۶۰- ۷۰ C به مدت ۳۰ دقیقه است. در دربین شیوه های استریلیزاسیون در آزمایشگاه، بیشترین تأثیر اشعه UV برروی مایعات میباشد و بر روی جامدات اثر ندارد و از آن برای در دست گرفتن عفونت های منتقله از شیوه هوا در پایین هودها، آزمایشگاه ها، اتاق های جراحی و بخش بیمارستانی به کار گیری می شود. از دیگر نحوه های استریلیزاسیون در آزمایشگاه مربوط به به کار گیری از حرارت طریق تندالیزاسیون است. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت استریل ماسک مهم اتوکلاو.