ریسک مناسب | وبلاگ ست

ما در مورد ریسک صحبت می کنیم انگار چیز بدی است.

اما همه حرکت رو به جلو شامل ریسک می شود. شما نمی توانید راهی بدون ریسک برای انجام بسیاری از کارها پیدا کنید.

ریسک مناسب دو عنصر دارد:

  1. احتمال کارکرد آن متناسب با مزایای آن است.
  2. عواقب اشتباه بودن شانس شما را برای امتحان راه دیگری در دفعات بعدی از بین نمی برد.

ما به سادگی چیزی را امتحان نمی کنیم زیرا هیچ نکته منفی وجود ندارد. در عوض ، ما هوشمندانه پروژه هایی را انتخاب می کنیم که جنبه های منفی آن قابل درک است و ارزش انجام کار را دارد.