ضد کف چیست؟

ضدکف پودری: همین فرآورده به رخ جامد و محلول در آب است که مثل مورد ها قبل آلودگی به جهت گوشه و کنار زیست ندارد و واکنش پذیری یه خرده دارد. انتخاب افزودنی ضد کف مناسب هم از این امر مستثنی نمی باشد و یکی از وظایف دارای اهمیتی می باشد که بر دوش مهندسان شیمی نهاده می شود. حساس وجود این‌که در بیشتر مورد ها دو اصطلاح ضد کف1 و کف زدا2 بجای یکدیگر بکار می رود، تعریف‌و‌تمجید صحیح این اصطلاحات مهم یکدیگر مختلف است. در ارتفاع ده سال 1950 ، آزمایشات اساسی کف کننده های بر مبنا سیلیکون آغاز شد. همانطور که بیان شد ضد کفها اهمیت سازش محدود تعیین میشوند. البته ضد کف، مواد شیمیایی یا ترکیبات فرموله شده ای هستند که مانع تشکیل کف می شوند. رغبت به تولید و تشکیل کف، می تواند ناشی از فرمولاسیون این مجموعه از سیالات و یا دسته کاربرد آن‌ها باشد و به کارگیری از فعال کننده های سطحی اتوکسیلات، آمیدهای اسید چرب، کربوکسیلاتهای آمین خنثی شده، سولفوناتهای نفتی یا طیفی از سایر فعال کننده های سطحی می توانند اثر گذاری بسزایی در از دربین بردن کف ترکیبات ضد کف روغن موتور داشته باشد. آنگاه مخلوط حاصل به یک امولسیون بر شالوده آب یا این که روغن تثبیت کننده، بیش تر می شود. به پراکندگی استوار گاز در یک مایع، کف یا این که فوم گفته میشود. کارداران بخش اعظمی که منجر عدم ثبات کف ها می شوند، به خوبی سبب ساز بی ثباتی امولسیون ها هستند. آنتی فوم ها در مایع کف، غیرقابل حل هست و از خصوصیت های اهمیت آن، این هست که به سهولت و به سرعت بر روی سطح کف گسترش می یابد. حباب و کف ایجاد شده در رنگ در واقعیت پخش گاز در فاز مایع است. صورت زیر نشان دهنده افزایش و تثبیت حباب های هوا در یک مایع حاوی سورفکتانت می باشد. در چنین شرایطی ضد کف خواهد توانست وارد دیواره حباب کف شده و انعطاف فیلم کف را تخریب کرده و یا این که گرانروی سطحی را کمتر دهد. همین سبب ساز ترکیدن حباب های هوا و از دربین رفتن تراز کف می شود. در گذشته مردمان برای از بین کردن کف از روغن سوخت ، نفت سپید و روغن های سبک به کار گیری می کردند . عموما فرمول تصحیح شده برای یک سری هفته در دمای مقداری بالا (حدود ۵۰ درجه) پیر میشود و آن‌گاه مجددا برای میزان بازدهی کف زدایی آزمایش میشود. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد کف ضد بارداری بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.