فرض کنید که هر دو درست است

همزمانی عمل ادغام ایده های جدید فرهنگی با ایده های موجود است.

در تکامل اعمال مذهبی بسیار رایج است. به جای “این” یا “آن” ، پاسخ ممکن است “هر دو” باشد.

گاهی اوقات ، ما آنقدر مشتاق مبارزه با یک ایده جدید (برای محافظت از یک ایده قدیمی) هستیم که فرصتی را از دست می دهیم تا تصور کنیم چگونه جهان ما می تواند به جای آن پیش برود.

صراحتاً بسیار آسان تر است. همچنین چندان مولد نیست.

ممکن است طرفدار چیزی باشید بدون اینکه مخالف چیز دیگری باشید.