مشاوره تلفنی کنکور سراسری 1401 + برنامه ریزی و منابع

مشاوره کنکور ارشد حرفه روانشناسی عمومی، به عهده آقای نیما فریدنی (مشاور تخصصی ارشد روانشناسی تربیتی) می باشد که اساسی کلیک روی نام ایشان می توانید به صفحه رزومه مشاور تخصصی این فن برویدبا کلیک روی پیوند پایین می توانید به تعداد قابل توجهی محتوای تخصصی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دسترسی داشته باشید. مشاوره کنکور ارشد فن علم ها باغبانی، به عهده خانم زینب دهقانی (مشاور تخصصی ارشد رشته علم ها باغبانی) می باشد که اساسی کلیک روی اسم ایشان می توانید به برگه رزومه مشاور تخصصی همین رشته بروید. مشاوره کنکور ارشد تیم مدیریت به دست آوردن و کار، به عهده خانم مریم عبادی (مشاور تخصصی ارشد گروه مدیریت به دست آوردن و کار) می باشد که با کلیک بر روی نام ایشان می توانید به صفحه رزومه مشاور تخصصی این حرفه بروید. مشاوره کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی، به عهده راستگو پور، پات داد، زکی زاده، سیروس و رحیمی (مشاوران تخصصی ارشد تیم زبان انگلیسی) می باشد که اهمیت کلیک روی نام ایشان می توانید به ورقه رزومه مشاور تخصصی مشاوره کنکور تلفنی صدای رهیاب این فن بروید. همچنین حساس کلیک روی لینک و پیوند پایین می توانید به تعداد قابل توجهی محتوای تخصصی ارشد حرفه علم ها تربیتی دسترسی داشته باشید. همینطور دارای کلیک بر روی لینک و پیوند ذیل می توانید به تعداد قابل توجهی محتوای تخصصی ارشد فن تربیت بدنی دسترسی داشته باشید. همینطور اصلی کلیک روی پیوند ذیل می توانید به تعداد قابل توجهی محتوای تخصصی ارشد فن زیست شناسی سلولی مولکولی دسترسی داشته باشید. مشاوره کنکور ارشد حرفه زیست شناسی سلولی مولکولی، به عهده خانم فرانک فرهمند (مشاور تخصصی ارشد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی) می باشد که کلیدی کلیک بر روی نام ایشان می توانید به برگه رزومه مشاور تخصصی این فن بروید. مشاوره کنکور ارشد رشته تربیت بدنی، به عهده حسنا خدیوی و آرمین جبینی(مشاور تخصصی ارشد حرفه تربیت بدنی) می باشد که با کلیک بر روی نام ایشان می توانید به کاغذ رزومه مشاور تخصصی همین رشته بروید. همانطور که خود نیز میدانید، در روزگار کنکور رقابت در میان داوطلبان تنگاتنگ است و همگی در سعی به دست آوردن بهترین سکو در کنکور هستند.