نقاش خانه و معمار

ما کتابی را تا زمانی که نوشته نشده طراحی نمی کنیم.

یا تا زمانی که فیلمنامه کامل شود، فیلم را انتخاب کنید.

نقاش خانه شغل مهمی دارد، اما برنامه ریزی برای نقاشی قبل از طراحی خانه منطقی نیست.

این بسیار منطقی است زیرا برخی از بخش‌های پروژه دارای تنوع بالایی هستند که می‌تواند به نتایج بسیار متفاوتی منجر شود.

بیش از یک میلیارد راه برای نوشتن کتاب وجود دارد، اما کمتر از 100 دسته مجزا از طراحی کتاب داخلی وجود دارد.

ما به شدت به نقاشان خانه، گافرها و طراحان کتاب نیاز داریم. اگر آنها کار خود را انجام ندهند، کل پروژه از بین می رود. اما آنها اول نمی روند.

کار نقاش خانه تقویت دید معمار است نه برعکس.

بنابراین چند سوال ارزش پرسیدن دارد:

اول اینکه کدام یک از کارها متغیر غالب است، کاری که در آن انجام «یک کار بسیار خوب» کافی نخواهد بود (هیچ کس در مورد سقف خانه فرانک لوید رایت صحبت نمی کند – تا زمانی که نشت کند).

دوم اینکه کدام شغل را می خواهید؟ ما به هر دو نیاز داریم، اما باید مسیری را انتخاب کنیم که متناسب با اهدافمان باشد.

[To be clear, it’s a role, not a job title. There are plenty of designers and painters who act as architects, and some architects that are not the pivot point for the project.]