هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده بایستی اساسی توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست با توجه به موضوعاتی زیرا افزایش قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که به جهت ارتقاء شتاب و اقتدار خودرو گزینه به کار گیری قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید دریافت کنید همین آیتم یکی از موردها ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می شود و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه مهم طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک فعالیت طاقت فرسا و نیازمند به علم مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که قیمت اتومبیل بالا می رود و افراد توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که نصب این قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. چنانچه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی سرعت و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اساسی طراحی و ساخت همین قطعه حیاتی دارد، دوران و هزینهای هست که شما باید به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این عامل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می گردند و پروسهی انجام همین رخداد کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، فراوان سریع و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.