پله و منحنی

اگر سقف شما چکه می کند، آب در زیرزمین به تدریج بالا می رود تا زمانی که یک سیل تمام عیار داشته باشید.

و برای بیشتر انسان ها، به مدت بیست سال، هر روز کمی قدمان بلندتر می شود.

به راحتی می توان این واقعیت فیزیکی را درک کرد و تصور کرد که این واقعیت در مورد روشی که انسان ها مهارت های خود را بهبود می بخشند، یا سازمان ها بالغ و رشد می کنند، اعمال می شود.

اما آنها معمولا کوانتومی تر از این هستند. یک روز ما در یک وضعیت یا مقیاس یا سیستم هستیم و سپس به سطح بعدی می پریم.

این یک منحنی نیست، یک پله است. و جهش جرات می خواهد.