کاربرد پتاسیم هیدروکسید از نوشابه تا باتری ماشین

پتاس سوز آور به شدت جاذب آب بوده و حتی CO2 را در هوا جذب کرده و به پتاسیم کربنات تبدیل می شود. همین ماده به جهت جذب دی اکسید کربن (CO2)، تری اکسید گوگرد (SO3) و تری اکسید نیتروژن (NO3) در جریان گازها می تواند آیتم به کارگیری قرار گیرد. این محلول ها قادربه پروتون زدایی بخش اعظمی از اسیدها، حتی اسیدهای ضعیف، هستند در شیمی جداسازی تیتراسیون اهمیت به کار گیری از محلول های پتاسیم برای سنجش اسیدها پماد پتاسیم هیدروکسید استفاده می شود. همینطور در دیگر کاربردهای پتاسیم هیدروکسید در محصولات آرایشی و بهداشتی شامل لوسیونها،شامپوها، محصولات از بین چیره موهای زائد خمیر دندان ها و غیره می باشد. پتاسیم هیدروکسید مادهای است که به تنهایی غیر قابل اشتعال میباشد ولی در رخ تماس کلیدی رطوبت هوا یا آب موجب اشتعال میشود. حلالیت دوچندان فسفات پتاسیم در کودها یک برهان است. را در صنعت صابون سازی به جهت تنظیم صابون های پتاسیم به کارگیری میکنند. پتاسیم هیدروکسید گرم شده به طور معمول برای اچ انبوه ویفرهای سیلیکون مورد استعمال قرار می گیرد که در تولید برخی از دستگاه های میکرو الکترونیکی اهمیت است. از آن گاهی به خواسته پوست کندن میوهها و سبزیها استعمال میشود. همزمان، روند اکسیداسیون در آند از یون کلرید واقعه میافتد و گاز کلر به عنوان متاع جانبی تشکیل میشود. کلر زیر عنوان یک ماده جانبی کلیدی نوعی گاز آزاد می گرددپتاسیم باقی در محلول آب واکنش نشان داده و هیدروکسید پتاسیم تولید می گردد. انفجار: درصورت تماس هیدروکسید پتاسیم مهم فلزاتی زیرا آلومینیوم ،روی و قلع گاز قابل اشتعال تولیدمی کند. همینطور در صورت تماس همین ماده اصلی فلزاتی همچون آلومینیوم، قلع، روی منجر به انفجار میشود، پس رعایت نکته ها ایمنی حین فعالیت و مراقبت و حمل و نقل آن الزامی است و بایستی توجه داشت که هیدروکسید پتاسیم در محلی خشک و خنک دارای تهویه و دور از حرارت مراقبت شود و از ضربه خوردن ظروف نگه داری آن جلو گیری شود. هیدروکسید پتاسیم همچنین سبب خوردگی فلزاتی مثل قلع، سرب، روی و آلومینیوم می شود. مثل سود سوز اور همین ماده نیز یکی از از قویترین باز ها محسوب می شود. باید اصلی موادخنثی مثل شن یاخاک ادغام شوند. هیدروکسید پتاسیم باید درمحلی خشک وخنک کلیدی تهویه و دور ازحرارت حفظ شود واز ضربه تناول کردن ظروف محافظت آن پرهیز شود. به برهان بالا بودن میل ترکیبی هیدروکسید پتاسیم دارای آب، در آزمایشگاه ها از آن به عنوان ماده خشک کننده نیز به کارگیری میکنند.