کربن فعال چیست ؟

توجه داشته باشید که هرچه تخللها عمده باشد، کربن فعالتر میشود. آنچه باقی می ماند معمولا 30-20 % از وزن نخستین میباشد و اکثر شامل کربن و درصد مقداری خاکستر غیر آلی است. عدد یدی در واقع به صورت میلیگرم ید جذب شده به وسیله هر گرم از ماده در وقتی که غلظت ید باقی باقیمانده از فیلتر مطابق ASTM D4607 برابر کلیدی 0.2 نرمال یا 0.01 مول بر لیتر باشد، تعریف‌و‌تمجید می‌گردد و همین بر اساس ایزوترم سه نقطهای است. آن گاه دارای حرارت دهی در درجات بسیار بالا تراز متخلخل شده و اقتدار جذب آن تا حد متعددی ارتقاء پیدا می کند. پس از تغییر و تحول در ساختار آنها، توان جذب و ایجاد لینک و پیوند و واکنش پذیری در کربن ارتقا پیدا نموده و به این استدلال یون و مواد آلاینده موجود در آب و هوا را به سرعت جذب می کند. در صنایع شیمیایی وجود گازهای خطر آفرین و مضر که در فرآیند مختلف ساخت ایجاد می گردند به شدت تن درستی انسان و سیستم تنفسی را زیر شعاع قرار می دهند. ادله این امر هم تولید تعادل فی مابین پارامترهای مختلف نظیر اندازه، مساحت سطحی و افت فشار در همین مدلها میباشد. کربن فعال که «ذغال چوب فعال» نیز نامیده میشود، نوعی کربن است که برای جذب واکنشهای شیمیایی استعمال میشود. کربن فعال اهمیت توشه الکتریکی مثبت می باشد و به همین برهان برخی از یون های منفی ناخالصی موجود در سیال را جذب کربن اکتیو ذغالی می کند. عبور آب از بر روی بستر کربنی باعث می گردد مواد آلاینده و ترکیبات آلی اصلی یون منفی به سمت کربن های حیاتی بارالکتریکی مثبت جذب شوند و بر روی مرحله کربن قرار گیرند. در در آغاز از مواد کربنی دوچندان متراکم به کار گیری می شود ، زیرا عاقبت نهایی برای اهداف زغال فعال ( ذغال فعال ) بایستی مضاعف متخلخل باشد.