آینه عقب | وبلاگ ست

رانندگی ایمن با ماشین در حالی که فقط به آینه دید عقب نگاه می کنید تقریبا غیرممکن است. فقط دیدن جایی که بوده اید راهی وحشتناک برای فهمیدن اینکه کجا باید بروید است.

اما این واقعاً ناامن است که به جلو برویم بدون اینکه از آنچه قبلاً آمده است.

هوش مصنوعی به سمت آینده حرکت می کند و از یادگیری ماشینی برای بررسی دقیق گذشته استفاده می کند.

و رویاپردازان رادیکال معمولاً دقیقاً به این دلیل که نتوانستند خواندن را انجام دهند، به موانع پیش بینی نشده برخورد می کنند.

جایی در این بین مجموعه ای مفید از تاکتیک ها وجود دارد.