ابزار برای شهروندان مدرن | وبلاگ ست

این ما را شگفت زده کرده است ، اما در شرایط فعلی ما ، وقتی همه بیشتر از قبل صدای خود را می رسانند و بیشتر بر مردم تأثیر می گذارند ، ناگهان اهمیت می یابد. شما ماشین خود را به مکانیکی نمی برید که نمی دانست چگونه ماشین را تعمیر کند ، و شهروندان ، هر یک از ما ، باید حداقل از سطح بالایی از دانش برخوردار باشند.

همه اطرافیان باید درباره موارد زیر بدانند:

آمار

نظریه میکروب

همهگیرشناسی

تصمیم گیری

تبلیغات و وضع موجود

نشانه شناسی و تلقین

مکانیک آب و هوای جهانی

جلوه های شبکه

و هوش مصنوعی

یا ما سازندگان آینده خود هستیم یا قربانی هستیم. و اگر ما این م componentsلفه های اساسی نحوه عملکرد جهان را درک نکنیم ، اقدامات ما ممکن است اهداف ما و همچنین اطرافیان ما را تضعیف کند.

جهان به سرعت در حال تغییر است و همه ما بیش از هر زمان دیگری با هم ارتباط داریم. خبر خوب این است که همه اینها مهارت هستند ، قابل یادگیری هستند و ضروری است که آنها را به دیگران آموزش دهیم.