از دست رفته | وبلاگ ست

برخی از دوستان از آنجا دور شدند و روی کیک مهمانی نوشته شده بود: «دلم برایت تنگ خواهد شد».

شاید درست‌تر بود که می‌گفت: «دلت برای ما تنگ خواهد شد».

زیرا به هر حال، چیزی که بیشتر از آن غافل می شود، اجتماع دوستان و همسایگان است. حتی وقتی کسی دور می شود، جامعه باقی می ماند.

هنگامی که یک بازاریاب به یک جامعه خدمت می کند، شرایطی را ایجاد می کند که از دست رفته باشد – زیرا ایده ها یا محصولات یا خدماتی که ارائه می دهند مهم هستند، نه اینکه به سادگی قابل تحمل باشند.

این یک هدف ارزشمند است.