برای یک بچه توضیح دادن

ممکن است سخت باشد.

توضیح دادن اتم‌ها یا مولکول‌ها، یا تصمیم‌گیری، یا کاری که در شغل خود انجام می‌دهید…

دلیل دشوار بودن آن این است که برای توضیح چیزی ابتدا باید واقعاً آن را درک کنیم.

نه اینکه به سادگی قادر به انجام وظیفه یا آزمون ACE باشید.

اما بفهم

و دلیل اجتناب از آن این است که ممکن است نخواهیم درک کنیم. ما ممکن است نخواهیم از «زیرا اینطور است» یا «آنچه را که می‌گویم» انجام دهیم، بگذریم تا در واقع با نیروها و بدیهیاتی که باعث می‌شود چیزی کار کند راحت شویم.