در جست و جوی چاتویان | وبلاگ ست

چشم گربه‌ای صاف است اما به نظر نمی‌رسد… رازی از عمق وجود دارد. آن توهم را چاتویانسی می نامند.

همین امر در مورد برخی از انواع چوب ها صادق است (سدر یک استثنا است).

عصر دیجیتال این احتمال را بیشتر و بیشتر می‌کند که ما چیزهایی را از طریق یک صفحه تخت تجربه می‌کنیم، و در نتیجه، ثبت تجربیات مسطح بدون فکر بسیار آسان است.

اما ایجاد چیزی که متحرک است – که در نور تغییر می کند، که با تجربه آن تغییر می کند… این یک پروژه جذاب و مفید است.