روش جدید کار

آمازون آخرین مورد است.

آنها احتمالاً آخرین شرکت بزرگی هستند که در آن صدها هزار نفر تحت نظارت، اندازه گیری و دستور پیروی از کتاب قوانین قرار می گیرند.

همه گیری کار توزیع شده ایجاد نکرد، لپ تاپ ایجاد کرد. تعامل انسانی بسیار مهم است، اما دفتر در واقع موثرترین راه برای ایجاد آن نیست.

دیوید ریشر ممکن است اشتباه کند.

مدیر عامل جدید Lyft به تمام کارگران در HQ دستور داد “به سر کار خود برگردند”. البته، آنها تمام مدت سر کار بوده اند، فقط در دفتر نبوده اند.

برای ایجاد شرایط برای کار توزیع شده موثر، مجموعه متفاوتی از مهارت های رهبری و مدیریت لازم است. اما زمانی که آن را به درستی دریافت کنید، فوق العاده قدرتمند است.

روش این است که ضربات کلید یا سایر پروکسی های نادرست بهره وری را شمارش نکنید.

در عوض، فرصت ارائه اهمیت است.