“شما یا با ما هستید یا علیه ما”

این تقریبا هرگز درست نیست.

تقریباً برای هر موضوع، رفتار، شرکت یا حرکت، اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ کدام را ندارند. آنها ممکن است بی اطلاع باشند، ممکن است نگران نباشند، ممکن است فهرست اولویت های متفاوتی داشته باشند.

حرکت رو به جلو از دو چیز اتفاق می افتد:

اول، ایجاد کنش هماهنگ و مداوم در میان افرادی که با شما هستند.

دوم، ایجاد مسیری که در آن برخی از افراد غیرفعال تصمیم می گیرند به شما بپیوندند.

اصرار بر اینکه کسی طرفی را انتخاب کند ممکن است کاری رضایت بخش و فوری باشد، اما به ندرت منجر به ثبت نام و اقدام می شود.