نکته در مورد ماسک اکسیژن

شنیدن اینکه مهمانداران به ما یادآوری می کنند قبل از کمک به دیگران ماسک خود را بزنیم، احساس عجیبی می کند. این عقب مانده است، اینطور نیست؟

این تئوری این است که اگر نتوانید نفس بکشید، احتمالاً برای دست دادن به سختی خواهید داشت.

در زندگی روزمره ما، ماسک اکسیژن ممکن است استعاری باشد، و ناامنی/تهدید ممکن است اختراع شود، اما همچنان واقعی به نظر می رسد.

شایان ذکر است که دفعه بعد کسی آنطور که شما انتظار دارید رفتار نمی کند. ممکن است آنها به تنهایی با مشکل کمی روبرو شوند، مشکلی که شما حتی ممکن است از آن آگاه نباشید.