وقتی از شما می خواهند رهبری کنید ، آیا آماده اید؟

Akimbo ، یک شرکت مستقل B ، همچنان به ما نشان می دهد که چگونه یادگیری مبتنی بر کوهورت می تواند زندگی را برای بهتر تغییر دهد. امیدوارم نظر دوستان من در Akimbo را بررسی کنید:

مهلت تصمیم گیری اولیه امروز 5 اکتبر برای جلسه altMBA در ژانویه 2022 است.

از شما دعوت می شود تا در شش ماه آینده کتابی بنویسید و منتشر کنید. کار می کند زیرا شما آن را به تنهایی انجام نمی دهید. آخرین روز پیوستن به جلسه فعلی نوشتن در انجمن است.

کارگاه آموزشی مهارتهای داستان برنادت جیوا ماه آینده آغاز می شود و تا 2 نوامبر ثبت نام کنید.

کارگاه خلاق ، که الهام بخش تمرین است ، اکنون شروع می شود – تا 12 اکتبر ثبت نام کنید.