چه چیزی را پشت سر خواهید گذاشت؟

بیست سال بعد ، مهارت های جدیدی خواهید داشت. مشتریان جدید. عنوان جدید و نوعی اهرم جدید.

همه این حرکت رو به جلو به یک عنصر کمتر مشهور نیاز دارد – همه کارهایی که دیگر انجام نمی دهید.

برای به دست آوردن شغل جدید ، باید کار قبلی را کنار بگذارید.

وقتی صاحب فرزند می شوید ، فرایندی را آغاز می کنید که منجر به بزرگسال می شود…

اغلب ، ما سعی می کنیم وانمود کنیم که رشد بدون خداحافظی صورت می گیرد ، اما اینطور است.

شاید بتوانیم با چشمان باز وارد شویم و بدانیم آنچه شروع می کنیم به احتمال زیاد به پایان می رسد. و وقتی برای آن برنامه ریزی می کنیم ، آن را بهتر انجام می دهیم.