کی تصمیم گرفتی؟ | وبلاگ ست

هرگز مهلت را از دست ندهید

آخرین کسی باشد که صحبت می کند یا کمک می کند

هر روز چیز جدیدی یاد بگیرم

ناتوان در مقابل یک فناوری

تا دیگران را از شک و تردید بهره مند سازم

درخواست کمک هنگام گیر افتادن

در برابر ناامیدی پافشاری کند

به خود زحمت ندهید تا آن را جستجو کنید

به جای پاسخ دادن واکنش نشان می دهد؟

اگر این یک عادت است ، پس این تصمیمی است که آگاهانه گرفته شده است یا نه.

و اگر تصمیم می گرفتیم ، می توانستیم تصمیم جدیدی در مورد نحوه عملکردمان در آینده بگیریم.