استحقاق | وبلاگ ست

احساس استحقاق به سختی به دست می آید.

برای رسیدن به این نقطه زجر کشیدی با تو بدرفتاری شد خیلی زحمت کشیدی حقوق خود را پرداخت کردید. با شما ناعادلانه رفتار شد نوبت شماست عدالت ایجاب می کند. شما ناراحت هستید یا شاید چیزی که شما خیلی روی آن کار کرده اید جادویی، خاص و کاملاً ارزش توجه افراد را داشته باشد.

همانطور که گفتم، شما حق دارید. به شکایت یا جلسه یا حتی به سادگی، به نفع شک.

افسوس: استحقاق ما مفید نیست.

احساس حق بودن این احتمال را افزایش نمی دهد که دیگران به شما گوش دهند، آنچه را که می خواهید انجام دهند یا به شما احترام بگذارند. صرف نظر از اینکه چقدر منتظر بوده اید، احساس حق به شما باعث فروش نمی شود یا ادغام در ترافیک در حال حرکت را آسان تر نمی کند.

پس بله، شما حق دارید. همه ما دیر یا زود هستیم.

اما احساس اینکه ما حق داریم و درخواست می کنیم که دیگران متوجه شوند که ما حق داریم کاملاً بی فایده است و حتی ممکن است مانع کاری شود که امیدواریم انجام دهیم.