قوانین نانوشته نوشته می شوند

… وقتی کسی تصمیم می گیرد خودخواهانه فشار بیاورد.

در تمام تعاملات ما یک فرض متمدن و انصاف وجود دارد. هنگامی که یک رقیب خشن به طور یکجانبه قوانین نانوشته را زیر پا می گذارد (زیرا از نظر فنی برخلاف قوانین نیست)، جامعه قانون جدیدی را می نویسد.

بهترین راه برای اینکه بازار آزاد باشد این است که شرکت کنندگان خویشتن داری کنند.

بهترین راه دوم این است که قوانین روشن و مفید بیان و اجرا شوند.

چیزی که کار نمی کند قوانین نانوشته ای است که اغلب توسط قلدرهای خودخواه شکسته می شود.