مدرسه در مقابل پیشرفت | وبلاگ ست

“آیا این در آزمایش خواهد بود؟” سوالی است که توسط صنعتگران ابداع شده است. این سنگ بنای مدرسه سنتی در مقیاس است، زیرا روشی بسیار مؤثر برای تلقین به بچه‌ها برای تبدیل شدن به دندان‌دنده در سیستم است.

و این تقریباً تصادفی است که ما موفق به پیشرفت می شویم، زیرا زمان زیادی را صرف تشویق شهروندان برای حفظ وضعیت موجود کرده ایم:

دنبال کردن در مقابل رهبری

کپی در مقابل نوآوری

اختیار در مقابل مسئولیت

رقابت در مقابل همکاری

پیروی در مقابل اختراع

پاسخ در مقابل سوال

صحیح در مقابل ممکن

سازمان های با رشد سریع و رهبران جسور می خواهند افرادی را استخدام کنند که مهارت دوم جدول بالا را دارند. و با این حال ما اضافه کاری می کنیم تا اولی را تشویق کنیم.

رونوشت شما چیست؟