مشاهده پیوستار | وبلاگ ست

اگر جهان را به قطعات مجزا تقسیم کنیم ، دیدن و پردازش آن بسیار آسان تر است. این غیر داستانی است ، این داستانی است. این یک رستوران خوب است ، این یک رستوران بد است. این شخص موفق است ، آن یکی نیست.

این تمایزها تقریباً همیشه اشتباه است.

نه تنها اشتباه ، بلکه بی فایده است ، زیرا با نادیده گرفتن موارد بین این دو ، ما ایده ها (و افراد) را به جای اینکه آنها را به عنوان بخشی از یک کل پیوسته ببینیم ، منزوی می کنیم.

شیب ها لزوماً لغزنده نیستند ، اما احتمال وجود آنها بسیار بیشتر از راه پله های مرتب است. و سپس ما باید تصمیم بسیار سختی بگیریم که در کجا در وسط آشفته قرار داریم یک نشانگر قرار دهیم.

مهم ترین پست های جدید  لاغر شدن ران پاها ورزشهای مخصوصی دارد